Osobné údaje

Spoločnosť ČEZ Slovensko, s. r. o. si dovoľuje informovať dotknuté osoby, že dňa 25.05.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len „Nariadenie“), ktoré sa bude priamo aplikovať aj v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky. V nadväznosti na uvedené bola Informácia k ochrane osobných údajov aktualizovaná tak, aby od 25.05.2018 v celom rozsahu zodpovedala novej právnej ochrane osobných údajov fyzických osôb, ktorá je upravená v Nariadení.

Elektrina Plyn
Informácia pre dotknuté osoby Stiahnuť

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie európskej únie, ktoré vstúpi do účinnosti 25. 05. 2018. Cieľom má byť zvýšenie úrovne ochrany osobných údajov a posilnenie práv občanov Európskej únie.

Spoločnosť ČEZ Slovensko, s. r. o., IČO: 36 797 332, so sídlom  Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 46685/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 • účel:
  • jednoznačná identifikácia, správa (uzatváranie, evidencia zmlúv, obsluha zákazníkov, plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, riešenie reklamácií, sťažností) a fakturácia za poskytnuté produkty a služby, vrátane súvisiacich služieb, vymáhanie nárokov Prevádzkovateľa z uzatvorených zmluvných vzťahov
  • plnenie povinností Prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, resp. obdobným vzťahom

právny základ: zmluva alebo predzmluvný vzťah (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia alebo § 78 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa – ochrana majetku (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

 

 • účel:
  • plnenie povinností vyplývajúcich Prevádzkovateľovi z právnych predpisov, najmä v oblasti dodávky energií, v oblasti daňovej a účtovej, povinnostiam oznamovania protispoločenskej činnosti a pri ochrane legalizácii príjmov z trestnej činnosti, v oblasti obchodného práva a plnenia povinností v súvislosti so zamestnávaním fyzických osôb v pracovnom alebo obdobnom vzťahu

právny základ: zákonná povinnosť Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)

 

 • účel:
  • informačné kampane a marketing, spotrebiteľské súťaže, fotografie, externý whisteblowing,

právny základ: súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

 

 • účel:
  • monitorovanie priestorov (kamery)

právny základ: oprávnený záujem Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

 

 • účel:
  • plnenie pracovných povinností dotknutých osôb - zamestnancov Prevádzkovateľa

právny základ: § 78 ods. 3 Zákona.

V prípade spracúvania osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa ochrana majetku.

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje (napríklad Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, kontaktné údaje). Osobitnú kategóriu osobných údajov (v rozsahu údajov o zdraví) spracúva Prevádzkovateľ na právnom základe osobitného predpisu alebo ako zamestnávateľ iba v prípade, ak je to nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv v oblasti pracovného práva a sociálnej ochrany (čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia).

    1. obchodní zástupcovia,
    2. prevádzkovateľ distribučnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy,
    3. poskytovatelia vybraných služieb (napríklad počítačových a súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov, administratívnych, pomocných kancelárskych, telekomunikačných, technických alebo iných obchodných pomocných činností, tlačových služieb, obálkovania a distribúcie hromadnej tlače, zákazníckeho systému a call centra),
    4. poskytovatelia účtovných, mzdových alebo audítorských služieb,
    5. advokáti, exekútori a poskytovatelia zabezpečujúci vymáhanie pohľadávok,
    6. správca registratúry,
    7. spoločnosti patriace so skupiny ČEZ,
    8. Rozhlas a televízia Slovenska,
    9. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
    10. Slovenská obchodná inšpekcia,
    11. súdy a orgány činné v trestnom konaní,
    12. zodpovedná osoba Prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
    13. iný oprávnený subjekt podľa osobitných predpisov,
    14. poskytovatelia poštových a kurierských služieb (napr. Slovenská pošta, a. s.),
    15. poskytovatelia upratovacích služieb,
    16. technici v oblasti BOZP a OP,
    17. poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby,
    18. poskytovatelia plnení v oblasti zabezpečenia stravovania,
    19. Sociálna poisťovňa, zdravotné a komerčné poisťovne,
    20. daňový úrad,
    21. banky, doplnkové dôchodkové poisťovne a dôchodkové správcovské spoločnosti,
    22. Inšpektorát práce a iné orgány štátnej správy alebo verejnej moci,
    23. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
    24. zástupcovia zamestnancov,
    25. vlastník budovy, v ktorej sa nachádza sídlo Prevádzkovateľa,
    26. Súkromná bezpečnostná služba.

 

     Príjemcovia pod bodom 16. – 26. sa vzťahujú na dotknuté osoby - zamestnancov Prevádzkovateľa a ich rodinných príslušníkov.

 

Pri spracúvaní osobných údajov môže veľmi ojedinele dochádzať k prenosu osobných údajov do tretej krajiny (USA – v rámci tzv. Privacy Shield schváleného Komisiou zaručujúceho primeranosť, India – na podklade štandardných zmluvných doložiek, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii). Prenos môže nastať najmä v rámci zabezpečovania archivovania registratúrnych záznamov Prevádzkovateľa (pri plnení jeho zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia) zo strany povereného správcu registratúry a služieb s tým súvisiacich.

Spracúvanie osobných údajov:

 • poskytnutých na základe súhlasu je možné len po dobu, na ktorú bol súhlas udelený. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať (napríklad doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu sídla Prevádzkovateľa) bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • pre účely plnení zákonných povinností je možné po dobu, počas ktorej spracúvanie vyžaduje príslušný právny predpis, ktorý ukladá Prevádzkovateľovi povinnosť, pri plnení ktorej dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov,
 • pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa je možné po dobu 30 dní,
 • poskytnutých na základe zmluvy je možné po dobu trvania zmluvného vzťahu a po nevyhnutnú dobu jej archivácie, ktorú určuje osobitný prepis(y). V odôvodnených prípadoch spracúvanie osobných údajov je možné aj po skončení zmluvného vzťahu do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv a povinností zo zmluvného vzťahu, resp. počas doby ich vymáhania alebo preukazovania súvisiacich právnych nárokov,
 • v rámci predzmluvného vzťahu je možné po dobu 6 mesiacov,
 • pri plnení pracovných povinností zamestnancov Prevádzkovateľa je možné po dobu trvania pracovného pomeru, resp. obdobného vzťahu a 30 dní po jeho skončení.

Ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia alebo § 78 ods. 3 alebo ods. 5 Zákona, je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou a dotknuté osoby sú povinné takto spracúvané osobné údaje poskytnúť Prevádzkovateľovi.

Ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, osobné údaje sú nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy a následné plnenie povinností z nej vyplývajúcich (ide o zmluvnú požiadavku). V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nevie zabezpečiť správne a úplné splnenie zmluvných (prípadne aj zákonných) povinností a dotknutým osobám môže hroziť vznik škody na majetku, resp. v osobitných prípadoch aj na zdraví.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nevyužíva automatizované rozhodovanie a ani profilovanie.

Každá dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo na presnosť jej osobných údajov,
 • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je právnym základom ich spracúvania súhlas,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Zodpovednú osobu môžete výlučne pre riešenie otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov kontaktovať na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@cezpartner.sk.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa alebo súvisiace so spracúvaním osobných údajov sú zverejnené a priebežne aktualizované aj v prevádzkových priestoroch Prevádzkovateľa a na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.cez.sk). Zverejnením príslušných údajov informuje Prevádzkovateľ dotknuté osoby aj o každej zmene alebo doplnení tejto Informácie.

 

Informácie podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia a aj o právach dotknutej osoby (čl. 15 až 22 Nariadenia) Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe na základe jej žiadosti vo svojich prevádzkových priestoroch, písomne na adrese jeho sídla alebo elektronicky. Ak o to dotknutá osoba požiada, môžu byť uvedené informácie poskytnuté aj ústne za predpokladu, že dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť.

 

Prevádzkovateľ zároveň informuje všetky dotknuté osoby, že touto informáciou sa počnúc 25. 05. 2018 v celom rozsahu nahrádzajú všetky informácie týkajúce sa alebo súvisiace so spracúvaním osobných údajov, ktoré boli poskytnuté dotknutým osobám v akejkoľvek zmluvnej dokumentácii Prevádzkovateľa pred 25. 05. 2018.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o Nariadení, ktorého základným cieľom je posilnenie ochrany osobných údajov fyzických osôb, úplné znenie Nariadenia môže nájsť napríklad na stránke Úradu na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf).

 

Na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk) môže nájsť aj informáciu o tom, aké hlavné zmeny nastávajú počnúc nadobudnutím účinnosti Nariadenia (t.j. od 25. 05. 2018) v právnej úprave osobných údajov:(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/hlavne_zmeny_pravnej_upravy_ochrany_ osobnych udajov_2_2017.pdf).