Časté otázky

Cena elektriny

Ako je možné, že je ČEZ Slovensko lacnejší ako ostatní dodávatelia elektriny na Slovensku?

Liberalizovaný trh s elektrinou ČEZu umožňuje obchodovať na energetickej burze a nakúpiť elektrinu pre svojich zákazníkov za výhodné ceny.

ČEZ Slovensko v rámci tohto obchodovania zaistil na roky 2011/2012 pre svojich zákazníkov výhodnejšie podmienky na strane ceny ako ostatní dodávatelia. Svoju presnú cenu za elektrinu od ČEZ Slovensko si môžete prepočítať na kalkulačke.

Budú ceny elektriny platné po celý rok? Akú mám istotu, že po prevedení zmeny dodávateľa ČEZ Slovensko cenu nezvýši?

Cenovú výhodnosť elektriny chce Skupina ČEZ udržiavať dlhodobo – cieľom je dlhodobo výhodná, transparentná a korektná ponuka elektriny.

Po celý čas trvania dodávky garantuje Skupina ČEZ výhodnejšiu cenu elektriny oproti veľkým dodávateľom v danom distribučnom území.

Koľko ušetrím prechodom k ČEZ Slovensko?

Výšku platby za elektrinu zistíte v našej kalkulačke. Jednoduchým porovnaním s Vašou aktuálnou platbou získate Vašu úsporu.

Ako bude fungovať daň z elektriny po zmene dodávateľa elektriny?

Oslobodenie od dane z elektriny musíte doložiť vyhlásením o oslobodení od dane z elektriny, ktoré je potom nutné zaevidovať do zmluvy s uvedeným termínom ukončenia platnosti.

Regulovaný cenník dodávky elektriny a plynu

Inštrukcie na  získanie regulovaného cenníka dodávky elektriny a plynu na rok 2015.

Proces zmeny dodávateľa elektriny

Koľko budem mať uzavretých zmlúv na elektrinu? Jednu zmluvu s ČEZ Slovensko a druhú zmluvu s distribútorom alebo len jednu zmluvu s ČEZ Slovensko?

Zmluvu uzavriete len jednu, a to s ČEZ Slovensko. Prostredníctvom "Zmluvy o združených službách dodávky elektriny" je pre vás zaistená nielen dodávka elektriny, je vybavené aj všetko potrebné s distribútorom a súčasným dodávateľom elektriny.

Spoločnosť ČEZ Slovensko bude pre vás zaisťovať dodávku elektriny. Dopravu (privedenie elektriny do vášho odberného miesta) bude i nadaľej zaisťovať príslušný regionálný distribútor.

Platby spojené s distribúciou zaistí spoločnosť ČEZ Slovensko vo vyúčtovaní v rámci Zmluvy o združených službách dodávky elektriny.

Ako sa dozviem k akému dátumu prebehne zmena dodávateľa elektriny?

Skutočný termín, keď k zmene dodávateľa dôjde, sa dozviete až v uvítacom liste s predpisom záloh, ktorý dostanete v priebehu prvého týždňa po začatí dodávky elektriny.

Pri elektrine je mesačná výpovedná lehota u súčasného dodávateľa a zmena dodávateľa sa tak začína k 1. dňu nového mesiaca.

Kedy bude uskutočnená zmena dodávateľa elektriny?

Výpovedná lehota zmluvy (zmluva na čas neurčitý) u súčasných dodávateľov elektriny je mesačná – začína sa 1. dňom nového mesiaca. Zmena dodávateľa prebehne v dátumoch uvedených v tabuľke, nižšie.

Dátum zasielania riadne vyplnenej zmluvy na ČEZ Dátum zmeny dodávateľa
od 2. 5. 2015 do 1. 6. 2015 1. 8. 2015
od 2. 6. 2015 do 1. 7. 2015 1. 9. 2015
od 2. 7. 2015 do 1. 8. 2015 1. 10. 2015
od 2. 8. 2015 do 1. 9. 2015 1. 11. 2015
od 2. 9. 2015 do 1. 10. 2015 1. 12. 2015
od 2. 10. 2015 do 1. 11. 2015 1. 1. 2016
od 2. 11. 2015 do 1. 12. 2015 1. 2. 2016
od 2. 12. 2015 do 1. 1. 2016 1. 3. 2016
od 2. 1. 2016 do 1. 2. 2016 1. 4. 2016
od 2. 2. 2016 do 1. 3. 2016 1. 5. 2016
od 2. 3. 2016 do 1. 4. 2016 1. 6. 2016
od 2. 4. 2016 do 1. 5. 2016 1. 7. 2016

Na ako dlho bude zmluva s ČEZ Slovensko uzavretá?

Zmluva sa uzatvára štandardne na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa, kedy nadobudne účinnosť. Po uplynutí doby trvania zmluvy sa jej platnosť i účinnosť opätovne predĺži, a to vždy o 12 mesiacov. V prípade, že jedna zo zmluvných strán nemá záujem zmluvu predĺžiť, musí túto informáciu odovzdať písomne a preukázateľne ju doručiť druhej zmluvnej strane najskôr 3 a najneskôr 1 kalendárny mesiac pred uplynutím doby trvania zmluvy. Zároveň je povinná uviesť nasledujúce údaje, a to meno a priezvisko alebo obchodné meno spoločnosti, dátum narodenia alebo IČO, EIC kód odberného miesta, ktorého sa tento právny úkon týka, adresu odberného miesta a vlastnoručný podpis.

Prečo sú pre zaistenie zmeny dodávateľa elektriny nutné podpísané dve plné moci?

Proces zmeny dodávateľa vám chceme maximálne uľahčiť. Podpísaním plnej moci umožníte zastúpenie svojej osoby pri všetkých úkonoch, ktoré je nutné pre zmenu dodávateľa zaistiť. Jedna plná moc pri zmene dodávateľa elektriny slúži na ukončenie súčasného zmluvného vzťahu s doterajším dodávateľom elektriny a druhá plná moc slúži na realizáciu zmeny dodávateľa pri komunikácii s distribútorom.

Účtuje ČEZ novým zákazníkom nejaký aktivačný / deaktivačný poplatok?

Nie, ČEZ za zmenu dodávateľa žiadny poplatok neúčtuje. Prechod k ČEZ Slovensko je celkom zdarma.

Kam sa môžem s otázkami ku zmene dodávateľa elektriny obracať?

Otázky k zmene dodávateľa je možné poslať na e-mail cez@cez.sk alebo zavolať na Zákaznícku linku 0850 888 444, ktorá je v prevádzke v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hodín.

Keď zmením dodávateľa elektriny a prejdem k ČEZ, ako bude vykonaný odpočet elektromera? Musím stav elektromera niekam nahlásiť?

Odporúčame vám nahlásiť distribútorovi samoodpočet elektromera pred ukončením dodávky elektriny pôvodným dodávateľom.

Pokiaľ stav nenahlásite distribútorovi sám, bude odpočet uskutočněný distribútorom ku dňu zmeny dodávateľa elektriny, a to buď fyzickým odpočtom zariadenia alebo odhadom - záleží na distribútorovi, aký spôsob zvolí.

Na koho sa mám obrátiť v prípade poruchy elektromera?

Vždy sa obráťte na vášho distribútora elektriny. V tomto sa pre vás nič nemení.

Chcel by som nastaviť štvrtročné zálohy, je to možné?

Zálohy sú len mesačné. Zaplatíte 11 záloh a v 12. mesiaci obdržíte vyúčtovanie. Najnižšia čiastka jednej mesačnej zálohy je 5 € / mesiac.

Ako zistím EIC kód vo Východoslovenskej energetike, keď nie je uvedený na faktúre?

 1. Zavolajte na linku VSD 0850 123 312
 2. Identifikujte sa číslom odberného miesta (OM) a číslom elektromera. Obidvaja údaje nájdete na vyúčtovacej faktúre.
 3. Obdržíte EIC kód

Spôsoby platieb, výška záloh

Aké sú možnosti úhrady platieb?

Pre realizáciu platieb si môžete vybrať medzi "Priamym inkasom" a "Vlastným podnetom“. V rámci ,,vlastného podnetu“ môžete platiť i cez UNIKASU, tzn. že platby sa realizujú cez čiarový kód a faktúru zaplatíte priamo na pokladni v predajniach Coop.

  Súhlas s inkasom alebo tiež inkasný príkaz, či bankové inkaso predstavuje najspoľahlivejší a najpohodlnejší spôsob uhrádzania záloh i faktúr.

  Výhody pre vás

  • Automatické realizovanie platieb, bez rizika zadania chybného údaja (suma, variabilný symbol, číslo účtu)
  • Úspora času – nemusíte každý mesiac sledovať  termín úhrad
  • Preplatky priamo na vašom účte
  • Nižšie náklady na platbu – vo väčšine bánk je zriadenie súhlasu s inkasom bez poplatkov, pravidelné inkaso býva zahrnuté v balíkoch služieb vedenia bankového účtu

  Ako si zriadiť súhlas s inkasom?

  Je potrebné urobiť dva kroky:

  1. Súhlas na inkaso v SEPA – toto tlačivo vypíšete a predložíte ČEZ Slovensko, s. r. o. Formulár Vám zašleme po kontaktovaní našej Zákazníckej linky alebo si ho môžete jednoducho stiahnuť na našej webovej stránke v časti „Dokumenty na stiahnutie“.
  2. Súhlas s inkasom – navštívte svoju banku a zriaďte si povolenie k inkasu. Tu budete okrem údajov, ktoré požaduje banka, potrebovať aj naše CID číslo = SK71ZZZ70000000056 a referenciu súhlasu na inkaso v SEPA. Oba nájdete na platobnom kalendári alebo v sprievodnom liste. Pri nastavení limitu Vám odporúčame stanoviť si dostatočnú rezervu pre prípad zvýšenia preddavkových platieb alebo vyššieho nedoplatku pri ročnom vyúčtovaní spotreby.

  Úspešné zriadenie súhlasu na inkaso vo Vašej banke nám, prosím, oznámte na našej zákazníckej linke 0850 888 444.

  Trvalý prevodný príkaz je prevodný príkaz na úhradu, na základe ktorého banka príkazcu (vás) vykonáva opakované prevody. Tento spôsob platby umožňuje uhrádzať mesačné preddavky (zálohy).

   Jednorazový prevodný príkaz je prevodný príkaz na úhradu, na základe ktorého banka príkazcu (vás) vykoná len tento jeden stanovený prevod. Tento spôsob platby umožňuje uhradiť prípadný nedoplatok vyúčtujúcej faktúry.

  Ako zriadiť prevodný príkaz?

  Trvalý prevodný príkaz i jednorazový prevodný príkaz si môžete zriadiť priamo vo vašej banke alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri jeho zadávaní nezabudnite zadať správny variabilný symbol (10-miestny) z vášho predpisu záloh alebo z faktúr.

  Úhradu platby  môžete vykonať aj prostredníctvom poštových peňažných poukazov typu R (poštový poukaz na účet). ČEZ Slovensko nezasiela predvyplnené poštové poukážky a preto je nutné si ich obstarať na pobočkách Slovenskej pošty.

  Pri vypĺňovaní nezabudnite na nasledovné údaje

  • Adresát
   ČEZ Slovensko s.r.o., Gorkého 3, Bratislava
  • Suma
   uvedená na nedoplatkovej faktúre, v prípade preddavkovej platby je uvedená na zmluve alebo v rozpise preddavkových platieb
  • Číslo účtu
   2008600309
  • Kód banky
   8130
  • Variabilný symbol
   uvedený na nedoplatkovej faktúre, v prípade preddavkovej platby je uvedená na zmluve alebo v rozpise preddavkových platieb
  • Odosielateľ
   Vaše meno a adresa
  • Špecifický symbol
   vaše zákaznícke číslo uvedené na faktúre (005XXXXXXXX) – nie je povinný údaj
  • Správa pre adresáta
   napr. nedoplatok faktúry alebo záloha za mesiac XX

  Ak uprednostňujete platbu faktúr v hotovosti, môžete využiť aj systém Unikasy vo vybraných predajniach COOP Jednota. Poznáte ich podľa označenia logom UNIKASA.

  UNIKASA je produkt Citibank Europe ako alternatívny spôsob platenia účtov, ktorý umožňuje platiť faktúry v hotovosti alebo platobnou kartou v sieti predajní COOP Jednota na celom území Slovenska.

  Pracovníčke pri pokladni príslušnej predajni predložíte vyúčtovaciu faktúru, alebo dohodu o platbách. Tieto doklady obsahujú čiarový kód, ktorý pracovníčka predajne načíta a zákazník uhradí.

  Potvrdenka z terminálu UNIKASA spolu s blokom z registračnej pokladne slúžia ako doklad o úhrade.

  Svoju faktúru môžete zaplatiť v hotovosti alebo kartou u obchodníka TERNO Slovensko, CBA Slovakia, CBA VEREX, COOP Jednota Dunajská Streda, COOP Jednota Trstená, 1. DAY, kde je podporovaná služba AXAPAY.

  Na pokladni u obchodníka požiadate pokladníka o zaplatenie faktúry. Faktúru môžete zaplatiť spolu s tovarom, ktorý u obchodníka nakupujete. Pokladník načíta čiarový kód z faktúry a po zaplatení fakturovanej sumy a poplatku za zrealizovanie platby vám odovzdá potvrdenku o zaplatení. Potvrdenka obsahuje sumu, variabilný symbol a číslo účtu ČEZ Slovensko, na ktorý ste podľa tejto potvrdenky zaplatili. Potvrdenku si uschovajte kvôli prípadnej reklamácii platby.

Zálohy

 • Pre vyúčtovanie a zálohové platby - voľba "Vlastným podnetom" alebo "Priamym inkasom" bude vždy zhodný jeden spôsob platenia.
 • Najnižšia možná záloha je vo výške 5 € / mesiac.

Následné vyúčtovanie a preplatky

 • V prípade, že zvolíte pre úhradu platieb priame inkaso, tak pre vrátenie preplatkov bude nastavený prevodný príkaz s uvedením bankového spojenia,  ktoré je pre priame inkaso.
 • Pokiaľ zvolíte pre úhradu platieb "Vlastný podnet" je možné pre vrátenie preplatkov využiť prevodný príkaz alebo poštovú poukážku.
Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky