Osobné údaje

Spoločnosť ČEZ Slovensko, s. r. o. si dovoľuje informovať dotknuté osoby, že dňa 25.05.2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  z 27. apríla 2016  o ochrane  fyzických  osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom  pohybe  takýchto údajov, ktorým  sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len „Nariadenie“), ktoré sa bude priamo aplikovať aj v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky. V nadväznosti na uvedené bude Informácia k ochrane osobných údajov aktualizovaná tak, aby od 25.05.2018 v celom rozsahu zodpovedala novej právnej ochrane osobných údajov fyzických osôb, ktorá je upravená v Nariadení.

 

  Elektrina Plyn
Zoznam sprostredkovateľov ČEZ Slovensko, s. r. o. Stiahnuť
 
  Elektrina Plyn
Informácia k ochrane osobných údajov Stiahnuť