Pravidlá používania internetových stránok www.cez.sk

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.cez.sk je spoločnosť ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, zapísaná v Obchodnom registri, vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 1581, IČ: 45274649, DIČ: CZ45274649, ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva ku všetkému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.cez.sk, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a používateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito Pravidlami. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Používatelia"). Používateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.cez.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Ochrana dát

Zhromažďované informácie a ich využitie

Prístup na stránky www.cez.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Používateľa v zmysle zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a prípadne aj iných zákonov v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odovzdávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Používateľa, pričom s týmito informáciami pracujú iba pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel. Prevádzkovateľ neodovzdáva, neprevádza a neoznamuje osobné údaje tretím stranám.

Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný na naplnenie právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie požiadavky Používateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Ak si Používateľ želá opraviť osobné dáta, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má, môže ho o to požiadať na e-mailovej adrese privacypolicy+www.cez.sk@fg.cz alebo na poštovej adrese uvedenej na stránke o autorských právach.

Cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na pevný disk počítača Používateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Používateľovi uľahčia jej ďalšie používanie.

Ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov Prevádzkovateľ sleduje napríklad celkový počet návštevníkov na týchto stránkach.

Ak nechce Používateľ cookies používať, alebo ak chce, aby internetový prehľadávač použitie cookies oznámil, musí tento vo svojom internetovom prehľadávači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje Používateľ všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.cez.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Zmeny v politike ochrany osobných dát

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Správanie Používateľov

Pri používaní týchto stránok Používateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Používateľ je taktiež povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Používateľovi z používania týchto stránok sú úplne na Používateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok budú prerokovávané miestne príslušným súdom v Českej republike a v súlade so zákonmi Českej republiky.

Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich dohôd a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Kódy tretích strán

Na tomto webe používame kód od spoločnosti Google., ktorý nám pomôže analyzovať, kam návštěvníci chodia a ako sa na webe správajú.

Vyhlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých používateľov internetu.

Obsahová stránka prezentácie je vytvorená HTML 4.01 Transitional,vizuálna stránka prezentácie potom s využitím CSS 2.

Pri tvorbe stránok bolo prihliadané na metodický pokyn MIČR (Best practice – pravidlá pre tvorbu prístupného webu, z 25. 8. 2004), na hlavné normy WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, z 5. 5. 1999), s dôrazom na splnenie pravidiel s prioritou 1,
a na metodické pokyny projektu „Blind Friendly Web“ Zjednotenej organizácie nevidomých a slabozrakých ČR (zo dňa 4. 2. 2004).

Informácie o autorovi webu

WWW stránky realizovala a spravuje internetová agentúra FG Forrest, a. s. (www.fg.cz). V prípade otázok alebo nájdení technických problémov je možné kontaktovať autorov e-mailom na info+www.cez.sk@fg.cz.

Tlač Hore
Ako zmeniť dodávateľa Chcem ušetriť Domácnosti  Elektrina Firmy a podnikatelia Plyn Veľkoodberatelia Zákaznícka linka 0850 888 444 Časté otázky