Zmena dodávateľa

Ako prebieha zmena dodávateľa?

Prechod k novému dodávateľovi je jednoduchý. Všetky administratívne formality spojené so zmenou dodávateľa za vás vybavíme zadarmo, bez skrytých poplatkov a bez rizika akéhokoľvek prerušenia dodávky energií.

V prvom rade je potrebné, aby ste sa oboznámili s podmienkami vypovedania zmluvy o združenej dodávke s vašim súčasným dodávateľom elektriny alebo plynu. V prípade zmluvy uzavretej na dobu neurčitú je výpovedná lehota spravidla jeden mesiac, v prípade zmlúv na dobu určitú sa výpovedné lehoty a iné podmienky vypovedania zmluvy líšia.

Kroky potrebné k uskutočneniu zmeny dodávateľa:

  1. Vyplňte elektronický formulár so žiadosťou o zmenu dodávateľa, v ktorom uveďte všetky údaje, ktorých vyplnenie je označené ako povinné (ide najmä o identifikáciu odberného miesta, pôvodného dodávateľa, osoby vlastniacej odberné miesto, zvolený produkt a kontakt).
  1. Následne vám vami preferovaným spôsobom (email, pošta) zašleme návrh zmluvy o združenej dodávke elektriny/plynu a návrh splnomocnenia spoločnosti ČEZ Slovensko na podanie výpovede zo zmluvy o združenej dodávke vášmu súčasnému dodávateľovi. Dva exempláre zaslaných dokumentov v tlačenej podobe podpíšte modrým perom s uvedením dátumu a miesta podpisu a zašlite nám obe kópie poštou na adresu ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava.
  1. O priebehu procesu zmeny dodávateľa vás budeme informovať. Proces zmeny dodávateľa trvá podľa zákona 21 dní, skutočný termín začiatku fyzickej dodávky však môže byť rôzny. O začiatku dodávky sa dozviete v uvítacom liste, ktorý vám zašleme spolu i s rozpisom preddavkových platieb.

V prípade záujmu o dodávku elektriny / plynu od ČEZ Slovensko alebo akýchkoľvek otázok súvisiacich so zmenou dodávateľa nás neváhajte kontaktovať na zákazníckej linke alebo napíšte na cez@cez.sk.

Podpísal som zmluvu s novým dodávateľom ČEZ Slovensko, vyplnil som všetky potrebné dokumenty a aj napriek tomu som zostal u pôvodného dodávateľa elektriny. Znamená to, že dodávateľ elektrickej energie, ktorého som si vybral je neseriózny?

Prechod od pôvodného dodávateľa k novému dodávateľovi má svoje legislatívne pravidlá. Zdá sa, že problém nie je zavinený novým dodávateľom elektriny. Neúspech prechodu je pravdepodobne v tom, že súčasný dodávateľ podal voči vášmu prechodu na nového dodávateľa námietku a na základe tejto námietky PDS zastavil celý proces. Termín prechodu k novému dodávateľovi sa zrealizuje k najbližšie možnému termínu ako umožňujú legislatívne a prevádzkové postupy.