Reklamácie a sťažnosti

Ako podať reklamáciu a čo všetko možno reklamovať?

Reklamáciu je možné podať:

  • prostredníctvom e-mailu na cez@cez.sk
  • telefonicky na Zákazníckej linke +421 850 888 444, ktorá je v prevádzke v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.
  • písomne na korešpondenčnú adresu ČEZ Slovensko, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava

Reklamačný poriadok nájdete na našom webovom sídle.

Alternatívne riešenie sporov.

Dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Alternatívne riešenie sporov nahradilo mimosúdne riešenie sporov podľa § zákona 37 zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.