Pripájanie a odpájanie

Kedy je potrebné mať schválenú Žiadosť o pripojenie od distribútora?

Žiadosť o pripojenie musíte mať schválenú u vášho príslušného distribútora, ak dochádza k zmene technických parametrov na vašom odbernom mieste pre zvolenú sadzbu, napríklad pri zmene tarifikácie z jednotarifu na dvojtarif, pri akejkoľvek zmene hodnoty ističa, pri zmene počtu fáz (z jednofázového na trojfázový alebo naopak).

V prípade, ak vaše odberné miesto je na území:

 1. distribútora Západoslovenská distribučná, a.s.
 2. distribútora Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
 3. distribútora Východoslovenská distribučná, a.s.

Po vyplnení a odoslaní vašej žiadosti na príslušného distribútora je povinný vyjadriť sa najneskôr do 30 dní. Až po schválení žiadosti novej zmluvy o pripojení u distribútora môžete zrealizovať vami požadovanú zmenu technických parametrov na odbernom mieste.

Ako mám postupovať, ak mám odsúhlasenú zmluvu o pripojení od distribučnej spoločnosti? Aké údaje potrebujem na uzatvorenie novej zmluvy?

 • Potrebujete odsúhlasenie zmluvy o pripojení a Zákaznícke číslo (číslo obchodného partnera) od príslušného Prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
 • Pre identifikáciu odberného miesta ďalej potrebujete EIC číslo (nájdete ho na vyúčtovacej faktúre), prípadne presnú adresu: mesto/obec, ulica, popisné a súpisné číslo domu.
 • Osobné a zmluvné údaje: požadovaná sadzba, suma a interval preddavkových platieb.

Ako postupovať pri preregistrácii existujúceho OM (zmene vlastníka OM)

Zmenu odberateľa na odbernom mieste, do ktorého dodáva elektrinu a/alebo plyn spoločnosť ČEZ Slovensko, možno vykonať z dôvodov ako napr. (ale nielen): odsťahovanie sa pôvodného obyvateľa nehnuteľnosti, predaj alebo darovanie nehnuteľnosti, úmrtie pôvodného odberateľa, nadobudnutie práva na odberné miesto v dedičskom alebo inom občiansko-právnom konaní a podobne. 

Kroky potrebné pre zmenu odberateľa na odbernom mieste: 

 1. Vyplnenie formulára, ktorý je žiadosťou o preregistráciu odberného miesta. V danom formulári je potrebné uviesť, aký je dôvod pre preregistráciu odberného miesta. V prípade, že je dôvodom pre preregistráciu odberného miesta dvojstranná dohoda pôvodného a nového vlastníka odberného miesta (predaj nehnuteľnosti, iná 2-stranná dohoda), je potrebné, aby formulár so žiadosťou o preregistráciu podpísal aj pôvodný odberateľ elektriny/plynu. 
 2. Vyplnený formulár zašlite poštou na adresu: ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, príp. farebný sken formulára zašlite na adresu cez@cez.sk.
 3. Po doručení korektne vyplneného a podpísaného formulára zašle spoločnosť ČEZ Slovensko, s.r.o. novému odberateľovi návrh zmluvy o združenej dodávke elektriny/plynu so stručnou inštrukciou v uvítacom liste, ako návrhy zmlúv vyplniť. Z dvoch doručených kópií je potrebné jednu vyplnenú a podpísanú zaslať poštou na adresu spoločnosti ČEZ Slovensko.

Potrebné informácie:

 • adresa odmerného miesta (tzn. číslo domu, číslo vchodu, číslo bytu, obec)
 • EIC (elektrina) alebo POD (plyn) kód odberného miesta
 • číslo meradla a aktuálny stav meradla
 • doklady totožnosti pôvodného aj nového odberateľa (meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, číslo OP)
 • doklad preukazujúci zmenu vlastníctva nehnuteľnosti v prospech nového odberateľa (rozhodnutie katastrálneho úradu, úmrtný list, zápis z dražby a pod.)
 • v prípade pôvodného odberateľa: korešpondenčná adresa na zaslanie poslednej vyúčtovacej faktúry
 • v prípade nového odberateľa: korešpondenčná adresa pre zasielanie zálohových a vyúčtovacích faktúr (v prípade ak je iná ako adresa trvalého pobytu)

Ako dlho trvá pripojenie odberného miesta?

 • Zákonná lehota na pripojenie nového odberného miesta je 30 dní, ale spravidla zmluvu zákazníkovi posielame oveľa skôr. Technici spracovávajú žiadosti postupne, ako im prichádzajú v evidenčnom systéme.
 • Zložitejšie prípady (napr. pri demontovanom elektromere) si však vyžadujú dlhší čas na prípravu zmluvy o pripojení. S pripojením je spojených viacero úkonov, ktoré musíme vykonať s ohľadom na bezpečnosť zákazníkov.

Ako postupovať pri zriadení nového OM

Zriadenie nového odmerného miesta a teda pripojenie do príslušnej distribučnej sústavy je podmienené splneným obchodných a technických podmienok pripojenia jej prevádzkovateľa. Obchodné podmienky sú uvedené v prevádzkových poriadkoch jednotlivých distribučných spoločností – Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská energetika – distribúcia, Východoslovenská distribučná alebo SPP – distribúcia. Technické podmienky taktiež stanovujú jednotliví prevádzkovatelia distribučnej sústavy.

Chcem zrušiť odberné miesto elektriny / plynu

Žiadosť na zrušenie odberného miesta nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Aký je poplatok za opätovné pripojenie do distribučnej siete?

V prípade elektriny:

Výška poplatku za pripojenie do distribučnej siete je 54,49 eur. Cenu určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach. 

V prípade plynu:

Výšku poplatku za znovupripojenie uvádza cenník SPP distribúcia. Ak došlo k fyzickému prerušeniu, poplatok činí vo výške 176,48 eur (prerušenie 88,24 eur + obnovenie 88,24 eur). Ak nedošlo k fyzickému prerušeniu, poplatok je 124,24 eur (prerušenie 88,24 eur + obnovenie 36 eur).

Akým spôsobom môžem zrealizovať prepis zmluvy, ak sa neviem skontaktovať s pôvodným odberateľom?

V prípade ukončenia zmluvy, keď žiadosť na ukončenie zmluvy podáva nový odberateľ a nemôže sa spojiť s pôvodným odberateľom, ktorý by podpísal žiadosť na ukončení / splnomocnení (napr. nie sú v žiadnom príbuzenskom vzťahu alebo nevie, kam sa odsťahoval a pod.), musí nový odberateľ doložiť:

 • list vlastníctva, prípadne kópiu návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s potvrdením prijatia príslušného katastra nehnuteľností,
 • kúpnu/nájomnú zmluvu na danú nehnuteľnosť. V takomto prípade môže pôvodný dodávateľ vyzvať pôvodného odberateľa, aby sa k žiadosti o prepis so zmenou dodávateľa na danom OM vyjadril – napr. ZSEE zasiela pôvodnému odberateľovi písomnú žiadosť s vyjadrením do stanovenej lehoty 20 dní – ak pôvodný odberateľ vyjadrí svoj nesúhlas s prepisom, zmluvu ZSEE neukončí. Ak bude pôvodný odberateľ súhlasiť s prepisom alebo sa v uvedenej lehote nevyjadrí, pristúpi ZSSE k ukončeniu zmluvy – zašle pôvodnému odberateľovi odstúpenie od zmluvy a spustí proces MOVE OUT (+ 5 pracovných dní). Zároveň o tom vyrozumie nového dodávateľa, k akému dátumu môže spustiť proces MOVE IN).
 • v prípade, že ide o ukončenie zmluvy, kedy nový odberateľ vie, že predchádzajúci majiteľ zomrel a má tú možnosť, doloží aj kópiu úmrtného listu pôvodného odberateľa.

Ako ukončím zmluvu po zosnulom odberateľovi v domácnosti?

 • Úmrtie odberateľa v domácnosti môžete oznámiť písomne e-mailom na cez@cez.sk, listom zaslaným na korešpondenčnú adresu: ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava.
 • Odporúčame vám doručiť kópiu oznámenia o úmrtí a vyplnený formulár Prepis.
 • V prípade oznámenia stavu elektromera/plynomera ho budeme k prepisu akceptovať. 

Dovoľujeme si upozorniť, že preplatky po zosnulom budú vyplatené iba dedičovi/dedičom, ak bol preplatok v rámci dedičského konania prejednaný, a to na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo právoplatného uznesenia o dedičstve.

Z tohto dôvodu žiadame pozostalých, aby príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie, oznámili existenciu preplatku po zosnulom.

Odpojili ste ma pre neplatenie, kedy dôjde k pripojeniu odberného miesta?

V prípade Elektriny:

O znovu pripojenie odberného miesta môžete požiadať po úhrade všetkých nedoplatkov, ktoré boli predmetom odpojenia a po úhrade poplatku za znovu pripojenie.

Konkrétne údaje vám radi poskytneme na Zákazníckej linke +421 850 888 444, prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na cez@cez.sk alebo písomne na adrese ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava. 

V prípade Plynu:

O znovu pripojenie odberného miesta môžete požiadať po úhrade všetkých nedoplatkov, ktoré boli predmetom odpojenia. Poplatok za znovu pripojenie vám vyfakturujeme po pripojení a uhrádzať ho budete až po doručení faktúry.

Bližšie údaje vám radi poskytneme na Zákazníckej linke +421 850 888 444, prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na cez@cez.sk alebo písomne na adrese ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava.

Môžu ma odpojiť pre nedoplatky pôvodného odberateľa?

Nie. Vaše odberné miesto môže byť odpojené len pre nedoplatky súvisiace s vašou zmluvou.