Odber

Môžem ako odberateľ sám nahlasovať stav elektromera/plynomera?

Stav elektromera/plynomera pri je možné nahlásiť:

  • e-mailom na adresu cez@cez.sk
  • telefonicky na Zákazníckej linke +421 850 888 444, ktorá je v prevádzke v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.
  • písomne na korešpondenčnú adresu ČEZ Slovensko, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09, Bratislava
  • prípadne priamo distribučnej spoločnosti, ktorej elektromer / plynomer patrí

Čo je inteligentný merací systém (IMS) a ako sa ma týka?

Inteligentný merací systém (IMS) je technológia, ktorá umožňuje merať objem a ďalšie parametre spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny a namerané dáta zasielať na spracovanie diaľkovým prenosom, bez nutnosti manuálneho odpočtu. Systém IMS dokáže poskytovať dáta aj samotnému užívateľovi, a to v závislosti od typu inteligentného elektromeru prostredníctvom displeja alebo webového používateľského rozhrania.

Výhody pre odberateľa:

  • odberateľ má možnosť v priebehu dňa ľahšie sledovať množstvo spotrebovanej elektriny v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské svoje návyky, čo môže prispieť k úspore elektriny
  • na základe informácií z IMS o priebehu svojej dennej spotreby môže koncový odberateľ elektriny rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa
  • ročný odpočtový cyklus sa mení na mesačný, vďaka čomu každý mesiac platíte len za to, čo aktuálne spotrebujete, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodnete na individuálnych platobných podmienkach
  • dáta sú prenášané v zašifrovanej podobe tak, aby bolo zabránené ich zneužitiu neoprávnenou treťou stranou
  • nakoľko ide o plne automatizovaný systém, nevzniká potreba manuálneho odpočtu a fyzickej návštevy pracovníka alebo spolupracovníka distribučnej spoločnosti

V zmysle legislatívy SR bude systémom IMS vybavený najneskôr do roku 2020 každý odberateľ elektriny s ročnou spotrebou väčšou ako 4 MWh v predmetnom odbernom mieste.

Ak je na vašom odbernom mieste už inštalovaný systém IMS, namerané dáta môžete sledovať priebežne aj cez webové služby spoločnosti OKTE alebo distribučných spoločností, a to po zaregistrovaní sa na linkách:

Môže mi ČEZ Slovensko prerušiť dodávku elektriny / plynu?

Dodávateľ je povinný zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú dodávku formou opakovaných dodávok za podmienok dohodnutých v zmluve a obchodných podmienkach. Len príslušná PDS je oprávnená obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny/plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch stanovených v § 31 ods. 1 písm. e) Zákona o energetike a v príslušných ustanoveniach prevádzkového poriadku PDS. Počas takéhoto prerušenia alebo obmedzenia Dodávateľ nie je povinný dodávať elektrinu/plyn a zabezpečovať distribučné služby podľa zmluvy.

Kde nájdem informácie o plánovaných technických odstávkach?

Inštrukcie, ako sa oboznamovať s plánovanými odstávkami, nájdete na našom webovom sídle.